Slow Steps

Ontspannen van binnen naar buiten

Logo Meskers NHN

Algemene Voorwaarden1. Algemene begripsbepaling

a. Meskers NHN: praktijk voor behandeling / begeleiding op het gebied van adem- en ontspanningstherapie / -training en coaching.

b. Bijbehorende domeinnaam is meskers-nhn.nl.

c. Cliënt: natuurlijk persoon die behandeling / begeleiding wenst of ondergaat.

d. Deelnemer: natuurlijk persoon die in een individuele sessie wordt begeleid of aan een groepsles, groepsactiviteit of natuurretraite deelneemt.

e. (Praktijk)behandeling / begeleiding: diensten, individueel, verleend door Meskers NHN, op het gebied van adem- en ontspanningstherapie / -training en coaching.

f. Groepsles / groepsactiviteit: diensten, in groepsverband, verleend door Meskers NHN, op het gebied van adem- en ontspanningstherapie / -training en coaching.

g. Natuurretraite: diensten, individueel of in groepsverband, verleend door Meskers NHN, op het gebied van adem- en ontspanningstherapie / -training en coaching, waarvoor elders een accomodatie wordt gehuurd gedurende een weekend, midweek of week.


2. Afspraak  |  Inschrijving

a. Een afspraak maken of aanmelden kan via telefoon, e-mail, of inschrijfformulier.
b. Bij het maken van een afspraak voor een praktijkbehandeling dan wel inschrijving voor een groepsles of -activiteit of natuurretraite, verplicht de Cliënt resp. de Deelnemer zich de verschuldigde kosten te voldoen.

c. Afspraken voor een individuele behandeling van een minderjarige dienen gemaakt te worden door de ouder of voogd.

d. Als de Deelnemer minderjarig is dient het inschrijfformulier voor een groepsles of -activiteit mede te worden ondertekend door de ouder of voogd.

e. De Cliënt / Deelnemer wordt verzocht iedere wijziging in de persoonlijke gegevens (adres, e-mail, telefoonnummer, etc.) schriftelijk of via e-mail aan Meskers NHN door te geven.

f. Een afspraak voor een individuele behandeling kan telefonisch of via e-mail worden gemaakt en is bindend nadat datum en tijdstip door Cliënt en Meskers NHN zijn overeengekomen.

g. De inschrijving voor een groepsles of -activiteit of natuurretraite, op volgorde van binnenkomst, wordt definitief op het moment dat inschrijfformulier en de betreffende (eerste) betaling door Meskers NHN zijn ontvangen. De Deelnemer ontvangt hiervan een bevestiging per e-mail.


3. Betalingen

a. Tarieven en kosten zijn op de website per dienst aangegeven, alsmede de wijze waarop bedragen kunnen worden voldaan.

b.1. Voor natuurretraites in Nederland geldt:
Na inschrijving dient per omgaande de eerste betaling te worden gedaan, zijnde 50% van het totale deelnamebedrag. Na ontvangst door Meskers NHN is de inschrijving definitief. Het restantbedrag dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de retraite te zijn voldaan.

b.2. Voor natuurretraites in Madeira / Portugal geldt:
Na inschrijving dient per omgaande de eerste betaling te worden gedaan, zijnde 50% van het totale deelnamebedrag. Na ontvangst door Meskers NHN is de inschrijving definitief. Het restantbedrag dient uiterlijk 60 dagen voor aanvang van de retraite te zijn voldaan.

c. Indien de Cliënt of Deelnemer, ook na herhaalde aanmaningen, niet aan de betalingsverplichting voldoet, is Meskers NHN gerechtigd om tot invorderingsmaatregelen over te gaan. De kosten van deze maatregelen komen volledig voor rekening van de cliënt.
Bovendien kan in dat geval de Cliënt voor behandeling worden geweigerd resp. de Deelnemer de toegang tot groepslessen of natuurretraite worden geweigerd.


4. Annulering

a. Individuele (praktijk)behandeling / begeleiding:
Afspraken voor een individuele behandeling / begeleiding kunnen kosteloos worden geannuleerd tot 24 uur voor afgesproken dag en tijdstip. Niet tijdig afgezegde afspraken worden voor 50% in rekening gebracht. In het geheel niet nagekomen afspraken worden volledig in rekening gebracht.

b. Groepslessen en -activiteiten:
b.1. Meskers NHN is gerechtigd om bij onvoldoende aanmeldingen, of anderszins, een (serie) groepsles(sen) / groepsactiviteit(en) te annuleren. De Deelnemer zal daarvan op de hoogte worden gebracht en reeds betaalde kosten zullen worden gerestitueerd.

b.2. De Deelnemer kan tot 24 uur voor de eerste bijeenkomst, de (serie) groepsles(sen) / groepsactiviteit(en) waarvoor werd ingeschreven, anders dan de natuurretraites, kosteloos annuleren. Wanneer de Deelnemer niet tijdig annuleert, zal 50% van de kosten p.p. van 1 groepsles in rekening worden gebracht. Wanneer de afspraak in het geheel niet wordt nagekomen, komt het totale kostenbedrag p.p. van de groepsles voor rekening van de Deelnemer en kan de toegang tot verdere groepslessen worden geweigerd.

c. Natuurretraites:
c.1. Meskers NHN is gerechtigd om bij onvoldoende aanmeldingen, of anderszins, de natuurretraite te annuleren. De Deelnemer zal daarvan op de hoogte worden gebracht en reeds betaalde kosten zullen worden gerestitueerd.

c.2. Meskers NHN is gerechtigd om ingeval van onverhoopte overmachtsituaties, zoals ziekte of ongeval van de trainer / coach, of andere calamiteiten, de retraite voor wat betreft het coachings- en trainingsgedeelte te annuleren. De reis en het verblijf kunnen in dat geval voor de Deelnemer gewoon doorgang vinden, zij het zonder het coachings- en trainingsprogramma. De bij de retraite behorende diensten en service van de geboekte bed & breakfast- c.q. hotelonderneming zullen onverminderd worden geleverd. Het deel van het reeds door de Deelnemer betaalde factuurbedrag dat met het coachings- en trainingsprogramma is gemoeid, zal worden gerestitueerd.

c.3. Natuurretraites in Nederland:
De Deelnemer kan tot 4 weken voor de aankomstdag van de natuurretraite waarvoor werd ingeschreven, kosteloos annuleren.
Bij annulering tussen 4 en 3 weken voor de aankomstdag, wordt 50% van het tarief retour gegeven,
bij annulering die binnen 3 weken voor de aankomstdag plaatsvindt wordt geen restitutie meer verleend.

c.4. Natuurretraites in Madeira / Portugal:
De Deelnemer kan tot 60 dagen voor de aankomstdag van de natuurretraite waarvoor werd ingeschreven, kosteloos annuleren.
Bij annulering tussen 60 en 30 dagen voor de aankomstdag, wordt 90% retour gegeven,
bij annulering tussen 29 en 14 dagen voor de aankomstdag, wordt 50% retour gegeven,
bij annulering binnen 14 dagen voor de aankomstdag, wordt geen restitutie meer verleend.

c.5. Naast de Algemene Voorwaarden van Meskers NHN zijn de voorwaarden en regels van de betreffende accommodatie van toepassing.


5. Afbericht  |  Inhalen

a. Gemiste groepslessen zijn in principe voor eigen rekening van de Deelnemer; er vindt geen restitutie plaats. Groepslessen die onverhoopt niet door de Deelnemer kunnen worden bijgewoond, kunnen alleen worden ingehaald op een ander tijdstip indien daartoe de mogelijkheid bestaat. E.e.a. altijd in overleg met Meskers NHN.

b. De Deelnemer dient eventuele afwezigheid tijdig te melden bij Meskers NHN, eventueel via een mede-deelnemer.


6. Contact bij noodgeval

De Deelnemer verstrekt, indien daartoe wordt verzocht door Meskers NHN, met name bij activiteiten buiten en bij natuurretraites, vóór de eerste bijeenkomst de contactgegevens van huisarts en een of meerdere personen die in een noodgeval kunnen worden gewaarschuwd; naam, telefoonnummer en/of mobiele nummer en toelichting relatie tot Deelnemer.


7. Hygiëne  |  Ethiek

a. Behandelingen en individuele - en groepsbegeleiding worden door Meskers NHN verzorgd met inachtneming van algemeen geldende regels betreffende hygiëne en ethiek. Informatie die door cursisten en cliënten wordt verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Van Cliënt en Deelnemer wordt verwacht dat dezelfde zorgvuldigheid hieromtrent wordt betracht.

b. Het Reglement voor Ethiek en het Reglement voor Praktijkvoering van beroepsvereniging VDV is van toepassing.

c. Informatie betreffende de gezondheid en medische gegevens zullen zonder toestemming van de Cliënt of Deelnemer NOOIT aan derden worden verstrekt.

d. Meskers NHN behoudt zich het recht voor cliënten en/of deelnemers te weigeren.


8. Klachten en klachtenreglement

Binnen de beroepsvereniging VDV waarborgt de AOS de kwaliteit van de therapeuten die in het register staan ingeschreven. Er is een klachtenreglement. Wanneer je onverhoopt een klacht hebt over de AOT-behandeling, laat het ons s.v.p. zo spoedig mogelijk weten zodat we samen een oplossing kunnen vinden. Op de pagina klachten en geschillenregeling lees je wat je kunt doen als e.e.a. niet naar tevredenheid kon worden afgehandeld.

Ook problemen en klachten m.b.t. andere diensten kunnen het best zo spoedig mogelijk bij Meskers NHN worden gemeld, zodat we aan een oplossing kunnen werken.


9. Aansprakelijkheid

a. Meskers NHN is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van aan de Cliënt of Deelnemer toebehorende eigendommen.

b. De Cliënt of Deelnemer, of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger, is aansprakelijk voor beschadigingen door hem/haar veroorzaakt aan eigendommen van derden alsmede beschadigingen door hem/haar veroorzaakt aan (de inventaris van) de praktijk-/lesruimte.

c. Meskers NHN is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van het door Cliënt of Deelnemer verzwijgen van medische informatie over lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en/of medicijngebruik.

d. Meskers NHN is niet aansprakelijk voor letsel, van welke aard dan ook, dat de Cliënt of Deelnemer overkomt tijdens of in verband met de behandeling of begeleiding. Deelname is uitdrukkelijk op eigen risico.

e. De Cliënt of Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de beoordeling of hij/zij de benodigde lichamelijke en/of geestelijke gezondheid heeft om de behandeling of begeleiding te (blijven) volgen en/of deel te nemen aan de activiteit of retraite. Meskers NHN draagt geen enkele aansprakelijkheid voor de mogelijke directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van deze gezondheid.

f. Meskers NHN behoudt zich het recht voor om bij twijfel behandeling of begeleiding van de Cliënt of Deelnemer te weigeren en deze eventueel te adviseren een arts of specialist te raadplegen.

g. Hoewel de activiteiten en natuurretraites met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld en georganiseerd, is deelname geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van de Deelnemer.


10. Auteursrecht

Het auteursrecht op het door ons team zelf ontwikkelde informatie- en lesmateriaal berust bij Meskers NHN. Dit materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, publicatie of 'delen' via internet en/of social media, of op andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Meskers NHN.


11. Privacy- en cookiebeleid

Lees ook onze privacy- en cookieverklaring


12. Wijzigingen

Meskers NHN behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden, waar nodig, te wijzigen.


Algemene Voorwaarden dd. 01-04-2012
Recente wijziging dd. 17-05-2019


Naar boven